Produktuppgifter

Stroller-Plus Mossa

Växtskyddsmedel

4181
2017-06-01
2017-10-30
Godkännande för bekämpningsmedel är tidsbegränsade och kan ändras.
Klicka här för att se samtliga beslut som rör produkten.
Fingranulat
3
 • Mot mossa i gräsmattor i hem- och villaträdgårdar

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA)

Innehavaren av produktgodkännandet har inget ansvar för eventuella skador på grödan eller uteblivna effekter vid användning av produkten enligt användningsområdet i ett UPMA-beslut.

Det är användaren av produkten som själv bär ansvaret vid användning enligt det utvidgade användningsområdet.

Användningsområde Beslut

Märkning

 • H315 Irriterar huden
 • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
 • EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
 • P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
 • P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.
 • SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.
Varning
 • 3.2 Frätande eller irriterande på huden - Kategori 2
 • 3.3 Allvarlig ögonskada eller ögonirritation - Kategori 2

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt
2002-11-11
2008-07-15

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Beslut i kronologisk ordning

Det beslut som visas är markerat i listan

Registreringsnummer Produktnamn Gäller från Ärendetyp(er)
4181 Stroller-Plus Mossa Ändrat produktgodkännande
4181 Stroller-Plus Mossa Förnyat produktgodkännande
4181 Stroller-Plus Mossa Ändrat produktgodkännande
4181 Stroller-Plus Mossa Förnyat produktgodkännande
4181 Stroller-Plus Mossa Förnyat produktgodkännande
4181 Stroller-Plus Mossa Förnyat produktgodkännande
4181 Stroller-Plus Mossa Förnyat produktgodkännande
4181 Stroller-Plus Mossa Förnyat produktgodkännande
4181 Stroller-Plus Mossa Ändrat produktgodkännande
4181 Stroller-Plus Mossa Förnyat produktgodkännande
4181 Gräsgödsel Moss med mossmedel Förnyat produktgodkännande
4181 Gräsgödsel Moss med mossmedel Förnyat produktgodkännande
Ändrat produktgodkännande
Produktgodkännande