Produktuppgifter

Ascernity

Växtskyddsmedel

5681
2021-03-19
2022-12-31
Godkännande för bekämpningsmedel är tidsbegränsade och kan ändras.
Klicka här för att se samtliga beslut som rör produkten.
Lösligt koncentrat
2 L
 • Mot svampangrepp på tee och green på golfbanor.

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA)

Innehavaren av produktgodkännandet har inget ansvar för eventuella skador på grödan eller uteblivna effekter vid användning av produkten enligt användningsområdet i ett UPMA-beslut.

Det är användaren av produkten som själv bär ansvaret vid användning enligt det utvidgade användningsområdet.

Användningsområde Beslut

Märkning

 • EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
 • H302 + H332 Skadligt vid förtäring eller inandning
 • H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
 • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
 • H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
 • P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.
 • P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P333 +P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
 • P391 Samla upp spill.
 • P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.
Varning
 • 3.1 Akut toxicitet - Kategori 4
 • 3.3 Allvarlig ögonskada eller ögonirritation - Kategori 2
 • 4.1 Farligt för vattenmiljön, akut fara - Kategori: Akut 1
 • 4.1 Farligt för vattenmiljön, fara för skadliga långtidseffekter - Kategori: Kronisk 1
 • 3.4 Hudsensibilisering - Kategori 1
 • SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Beslut i kronologisk ordning

Det beslut som visas är markerat i listan

Registreringsnummer Produktnamn Gäller från Ärendetyp(er)
5681 Ascernity Ändrat produktgodkännande
5676 Ascernity Produktgodkännande