Produktuppgifter

Roundup Plug

Växtskyddsmedel

5831
2022-11-01
2023-06-30
Godkännande för bekämpningsmedel är tidsbegränsade och kan ändras.
Klicka här för att se samtliga beslut som rör produkten.
Vattenlösligt granulat
2 L
  • Mot rot- och stubbskottsbildning av lövträd.
  • För avdödning av lövträd och dess rotutlöpare.

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA)

Innehavaren av produktgodkännandet har inget ansvar för eventuella skador på grödan eller uteblivna effekter vid användning av produkten enligt användningsområdet i ett UPMA-beslut.

Det är användaren av produkten som själv bär ansvaret vid användning enligt det utvidgade användningsområdet.

Användningsområde Beslut

Märkning

  • EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
  • EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera
  • P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.
  • P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
  • SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Beslut i kronologisk ordning

Det beslut som visas är markerat i listan

Registreringsnummer Produktnamn Gäller från Ärendetyp(er)
5831 Roundup Plug Förlängning i väntan på prövning
5718 Roundup Plug Förlängning i väntan på prövning
5359 Roundup Plug Förnyat produktgodkännande
5359 Roundup Plug Förnyat produktgodkännande
5359 Roundup Plug Förnyat produktgodkännande
5359 Roundup Plug Förnyat produktgodkännande
5359 Roundup Plug Produktgodkännande