Produktuppgifter

Atlantis OD

Växtskyddsmedel

4838
2014-04-09
2015-02-19
Godkännande för bekämpningsmedel är tidsbegränsade och kan ändras.
Klicka här för att se samtliga beslut som rör produkten.

Utfasningsinformation

2021-05-01
2021-05-01
2022-05-01
Oljedispersion
2 L
 • Mot ogräs i odlingar av höstvete, råg och rågvete.
 • För att begränsa riskerna för omgivande miljö ska vindanpassat skyddsavstånd bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom". De anvisningar som gäller bestämning av skyddsavstånd i Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3 (kommentarer till 5-6§§ i SNFS 97:2) ska iakttas.
 • Beslutet grundar sig på tidigare bedömning.
 • En ansökan om ett förnyat produktgodkännande ska inkomma till KemI inom den tid som anges i artikel 43.2 förordning (EG) nr 1107/2009.

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA)

Innehavaren av produktgodkännandet har inget ansvar för eventuella skador på grödan eller uteblivna effekter vid användning av produkten enligt användningsområdet i ett UPMA-beslut.

Det är användaren av produkten som själv bär ansvaret vid användning enligt det utvidgade användningsområdet.

Användningsområde Beslut

Märkning

 • H315 Irriterar huden
 • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
 • H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
 • EUH208 Innehåller fettalkohol etoxylerad alkyleter. Kan orsaka en allergisk reaktion.
 • EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
 • P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
 • P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Varning Varning

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Beslut i kronologisk ordning

Det beslut som visas är markerat i listan

Registreringsnummer Produktnamn Gäller från Ärendetyp(er)
5641 Atlantis OD Förnyat produktgodkännande
4838 Atlantis OD Förnyat produktgodkännande
4838 Atlantis OD Förnyat produktgodkännande
4838 Atlantis OD Ändrat produktgodkännande
4838 Atlantis OD Ändrat produktgodkännande
4838 Atlantis OD Förnyat produktgodkännande
4838 Atlantis OD Produktgodkännande