Produktuppgifter

Stroller-Plus Mossa

Växtskyddsmedel

4181
2015-05-19
2015-08-31
Godkännande för bekämpningsmedel är tidsbegränsade och kan ändras.
Klicka här för att se samtliga beslut som rör produkten.
Fingranulat
3
 • Mot mossa i gräsmattor.
 • Den nya märkningen ska finnas på förpackningar som sätts ut på marknaden efter den 14 juni 2015. Den nya märkningen får användas innan detta datum.

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA)

Innehavaren av produktgodkännandet har inget ansvar för eventuella skador på grödan eller uteblivna effekter vid användning av produkten enligt användningsområdet i ett UPMA-beslut.

Det är användaren av produkten som själv bär ansvaret vid användning enligt det utvidgade användningsområdet.

Användningsområde Beslut

Märkning

 • H315 Irriterar huden
 • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
 • P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
 • P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.
 • SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.
 • EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
Varning
 • 3.2 Frätande eller irriterande på huden - Kategori 2
 • 3.3 Allvarlig ögonskada eller ögonirritation - Kategori 2

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt
2002-11-11
2008-07-15

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Beslut i kronologisk ordning

Det beslut som visas är markerat i listan

Registreringsnummer Produktnamn Gäller från Ärendetyp(er)
4181 Stroller-Plus Mossa Ändrat produktgodkännande
4181 Stroller-Plus Mossa Förnyat produktgodkännande
4181 Stroller-Plus Mossa Ändrat produktgodkännande
4181 Stroller-Plus Mossa Förnyat produktgodkännande
4181 Stroller-Plus Mossa Förnyat produktgodkännande
4181 Stroller-Plus Mossa Förnyat produktgodkännande
4181 Stroller-Plus Mossa Förnyat produktgodkännande
4181 Stroller-Plus Mossa Förnyat produktgodkännande
4181 Stroller-Plus Mossa Ändrat produktgodkännande
4181 Stroller-Plus Mossa Förnyat produktgodkännande
4181 Gräsgödsel Moss med mossmedel Förnyat produktgodkännande
4181 Gräsgödsel Moss med mossmedel Förnyat produktgodkännande
Ändrat produktgodkännande
Produktgodkännande