Produktuppgifter

Linati

Växtskyddsmedel

5803
2022-08-19
2023-10-31
Godkännande för bekämpningsmedel är tidsbegränsade och kan ändras.
Klicka här för att se samtliga beslut som rör produkten.
Emulgerbart koncentrat
2 L
 • Mot ogräs i odlingar av höstvete, råg, rågvete och höstkorn.
 • Mot ogräs i odlingar av potatis.
 • Mot ogräs i odlingar av gräs för utsäde.
 • Det är viktigt att partikelfiltret och kolfiltret byts och underhålls enligt filtertillverkarens rekommendationer.
 • Riskbedömningen för produktgodkännandet baserar sig på godkännandet för Boxer med registreringsnummer 5760.

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA)

Innehavaren av produktgodkännandet har inget ansvar för eventuella skador på grödan eller uteblivna effekter vid användning av produkten enligt användningsområdet i ett UPMA-beslut.

Det är användaren av produkten som själv bär ansvaret vid användning enligt det utvidgade användningsområdet.

Användningsområde Beslut

Märkning

 • H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
 • H315 Irriterar huden
 • H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
 • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
 • H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
 • EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
 • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P331 Framkalla INTE kräkning.
 • P391 Samla upp spill.
 • P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.
Fara
 • 3.2 Frätande eller irriterande på huden - Kategori 2
 • 3.3 Allvarlig ögonskada eller ögonirritation - Kategori 2
 • 3.10 Fara vid aspiration - Kategori 1
 • 4.1 Farligt för vattenmiljön, akut fara - Kategori: Akut 1
 • 4.1 Farligt för vattenmiljön, fara för skadliga långtidseffekter - Kategori: Kronisk 1
 • 3.4 Hudsensibilisering - Kategori 1B
 • SP1: Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag. Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Beslut i kronologisk ordning

Det beslut som visas är markerat i listan

Registreringsnummer Produktnamn Gäller från Ärendetyp(er)
5803 Linati Produktgodkännande