Produktuppgifter

Mateno Duo

Växtskyddsmedel

5688
2021-05-21
2022-12-31
Godkännande för bekämpningsmedel är tidsbegränsade och kan ändras.
Klicka här för att se samtliga beslut som rör produkten.
Suspensions koncentrat (flytande koncentrat)
2 L
 • Mot ogräs i odlingar av höstvete, höstråg, höstrågvete och höstkorn.

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA)

Innehavaren av produktgodkännandet har inget ansvar för eventuella skador på grödan eller uteblivna effekter vid användning av produkten enligt användningsområdet i ett UPMA-beslut.

Det är användaren av produkten som själv bär ansvaret vid användning enligt det utvidgade användningsområdet.

Användningsområde Beslut

Märkning

 • H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
 • H351 Misstänks kunna orsaka cancer
 • H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
 • EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
 • P261 Undvik att inandas sprej.
 • P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder.
 • P308 + P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.
 • P333 +P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
 • P391 Samla upp spill.
 • P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.
Varning
 • 3.4 Hudsensibilisering - Kategori 1A
 • 3.6 Cancerogenitet - Kategori 2
 • 4.1 Farligt för vattenmiljön, akut fara - Kategori: Akut 1
 • 4.1 Farligt för vattenmiljön, fara för skadliga långtidseffekter - Kategori: Kronisk 1
 • SP1: Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag.

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Beslut i kronologisk ordning

Det beslut som visas är markerat i listan

Registreringsnummer Produktnamn Gäller från Ärendetyp(er)
5688 Mateno Duo Produktgodkännande