Produktuppgifter

Overtake

Växtskyddsmedel

5634
2020-09-25
2025-12-31
Godkännande för bekämpningsmedel är tidsbegränsade och kan ändras.
Klicka här för att se samtliga beslut som rör produkten.
Suspensionsemulsion
2 L
 • Mot örtogräs i gräsmattor.

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA)

Innehavaren av produktgodkännandet har inget ansvar för eventuella skador på grödan eller uteblivna effekter vid användning av produkten enligt användningsområdet i ett UPMA-beslut.

Det är användaren av produkten som själv bär ansvaret vid användning enligt det utvidgade användningsområdet.

Användningsområde Beslut

Märkning

 • H315 Irriterar huden
 • H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
 • H318 Orsakar allvarliga ögonskador
 • H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna
 • H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
 • H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
 • EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
 • P261 Undvik att inandas sprej.
 • P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd.
 • P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
 • P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen
 • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P333 +P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
 • P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
 • P405 Förvaras inlåst.
 • P391 Samla upp spill.
 • P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.
 • SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.
Fara
 • 3.2 Frätande eller irriterande på huden - Kategori 2
 • 3.3 Allvarlig ögonskada eller ögonirritation - Kategori 1
 • 3.8 Specifik organtoxicitet, enstaka exponering - Kategori 3
 • 4.1 Farligt för vattenmiljön, akut fara - Kategori: Akut 1
 • 4.1 Farligt för vattenmiljön, fara för skadliga långtidseffekter - Kategori: Kronisk 1
 • 3.4 Hudsensibilisering - Kategori 1

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Beslut i kronologisk ordning

Det beslut som visas är markerat i listan

Registreringsnummer Produktnamn Gäller från Ärendetyp(er)
5634 Overtake Produktgodkännande