Produktuppgifter

Forester

Växtskyddsmedel

4808
2020-11-01
2022-06-15
Godkännande för bekämpningsmedel är tidsbegränsade och kan ändras.
Klicka här för att se samtliga beslut som rör produkten.

Utfasningsinformation

2022-11-01
2022-11-01
2023-11-01
Emulsion, olja i vatten
2 L
 • Mot insektsangrepp på obarkat virke.
 • Mot insektsangrepp på barrträdsplantor.
 • Beslutet grundar sig på tidigare bedömning.

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA)

Innehavaren av produktgodkännandet har inget ansvar för eventuella skador på grödan eller uteblivna effekter vid användning av produkten enligt användningsområdet i ett UPMA-beslut.

Det är användaren av produkten som själv bär ansvaret vid användning enligt det utvidgade användningsområdet.

Användningsområde Beslut

Märkning

 • H302 Skadligt vid förtäring
 • H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
 • H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
 • EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
 • P261 Undvik att inandas sprej.
 • P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
 • P301+P312 VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare .
 • P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.
 • SPe 8 Farligt för bin. Får inte användas där bin aktivt söker efter föda.
 • SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.
Varning
 • 3.1 Akut toxicitet - Kategori 4
 • 4.1 Farligt för vattenmiljön, fara för skadliga långtidseffekter - Kategori: Kronisk 1
 • 3.4 Hudsensibilisering - Kategori 1B

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Beslut i kronologisk ordning

Det beslut som visas är markerat i listan

Registreringsnummer Produktnamn Gäller från Ärendetyp(er)
4808 Forester Ändrat produktgodkännande
4808 Forester Förnyat produktgodkännande
4808 Forester Förnyat produktgodkännande
4808 Forester Ändrat produktgodkännande
4808 Forester Ändrat produktgodkännande
4808 Forester Förnyat produktgodkännande
4808 Forester Ändrat produktgodkännande
4808 Forester Förnyat produktgodkännande
4808 Forester Ändrat produktgodkännande
4808 Forester Produktgodkännande