Produktuppgifter

Stroller-Plus Trippel

Växtskyddsmedel

4681
2015-09-01
2017-04-01
Godkännande för bekämpningsmedel är tidsbegränsade och kan ändras.
Klicka här för att se samtliga beslut som rör produkten.

Utfasningsinformation

2017-10-01
2017-10-01
2018-10-01
Fingranulat
3
  • Mot mossa och ogräs i gräsmattor.

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA)

Innehavaren av produktgodkännandet har inget ansvar för eventuella skador på grödan eller uteblivna effekter vid användning av produkten enligt användningsområdet i ett UPMA-beslut.

Det är användaren av produkten som själv bär ansvaret vid användning enligt det utvidgade användningsområdet.

Användningsområde Beslut

Märkning

  • H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
  • P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P273 Undvik utsläpp till miljön.
  • P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.
  • EUH208 Innehåller Mekoprop-P. Kan orsaka en allergisk reaktion.
  • EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
  • SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/ Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)
  • 4.1 Farligt för vattenmiljön, fara för skadliga långtidseffekter - Kategori: Kronisk 3

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt
2005-06-30
2008-07-15
2010-04-26

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Beslut i kronologisk ordning

Det beslut som visas är markerat i listan

Registreringsnummer Produktnamn Gäller från Ärendetyp(er)
4681 Stroller-Plus Trippel Förnyat produktgodkännande
4681 Stroller-Plus Trippel Ändrat produktgodkännande
4681 Stroller-Plus Trippel Förnyat produktgodkännande
4681 Gräsgödsel TRIO Komplet Förnyat produktgodkännande
4681 Gräsgödsel TRIO Komplet Produktgodkännande