Produktuppgifter

wolf-geräte mossborttagare med gräs

Växtskyddsmedel

4027
1994-06-13
1996-12-31
Godkännande för bekämpningsmedel är tidsbegränsade och kan ändras.
Klicka här för att se samtliga beslut som rör produkten.

Utfasningsinformation

1996-12-31
1997-12-31
Granulat
3
  • Mot mossa i gräsmattor.

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA)

Innehavaren av produktgodkännandet har inget ansvar för eventuella skador på grödan eller uteblivna effekter vid användning av produkten enligt användningsområdet i ett UPMA-beslut.

Det är användaren av produkten som själv bär ansvaret vid användning enligt det utvidgade användningsområdet.

Användningsområde Beslut

Märkning

  • R22: Farligt vid förtäring.
  • BR137: Irriterar ögon och hud.
  • BS401: Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.
  • BS210: Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.
  • BS502: Vid stänk i ögonen spola genast med mjuk vattenstråle i några minuter.
  • BS507: Vid hudkontakt tvätta genast med tvål och vatten.
  • Andreaskors
  • Hälsoskadlig

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Beslut i kronologisk ordning

Det beslut som visas är markerat i listan

Registreringsnummer Produktnamn Gäller från Ärendetyp(er)
4027 wolf-geräte mossborttagare med gräs Produktgodkännande