Produktuppgifter

Jura

Växtskyddsmedel

5762
2022-06-06
2023-10-31
Godkännande för bekämpningsmedel är tidsbegränsade och kan ändras.
Klicka här för att se samtliga beslut som rör produkten.
Emulgerbart koncentrat
2 L
 • Mot ogräs i odlingar av höstvete, höstspeltvete, höstkorn, höstråg och höstrågvete

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA)

Innehavaren av produktgodkännandet har inget ansvar för eventuella skador på grödan eller uteblivna effekter vid användning av produkten enligt användningsområdet i ett UPMA-beslut.

Det är användaren av produkten som själv bär ansvaret vid användning enligt det utvidgade användningsområdet.

Användningsområde Beslut

Märkning

 • H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
 • H315 Irriterar huden
 • H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
 • H318 Orsakar allvarliga ögonskador
 • H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
 • H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
 • EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
 • P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P301+P310+P331 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning.
 • P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
 • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P333 +P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.
Fara
 • 3.2 Frätande eller irriterande på huden - Kategori 2
 • 3.3 Allvarlig ögonskada eller ögonirritation - Kategori 1
 • 3.8 Specifik organtoxicitet, enstaka exponering - Kategori 3
 • 3.10 Fara vid aspiration - Kategori 1
 • 4.1 Farligt för vattenmiljön, akut fara - Kategori: Akut 1
 • 4.1 Farligt för vattenmiljön, fara för skadliga långtidseffekter - Kategori: Kronisk 1
 • 3.4 Hudsensibilisering - Kategori 1
 • SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Beslut i kronologisk ordning

Det beslut som visas är markerat i listan

Registreringsnummer Produktnamn Gäller från Ärendetyp(er)
5762 Jura Ändrat produktgodkännande
5762 Jura Ändrat produktgodkännande
5568 Jura Administrativ förlängning
5568 Jura Ändrat produktgodkännande
5568 Jura Förnyat produktgodkännande
5568 Jura Ändrat produktgodkännande
5421 Jura Produktgodkännande