Produktuppgifter

Roxy 800 EC

Växtskyddsmedel

5761
2022-05-29
2022-10-31
Godkännande för bekämpningsmedel är tidsbegränsade och kan ändras.
Klicka här för att se samtliga beslut som rör produkten.
Emulgerbart koncentrat
2 L
 • Mot ogräs i odlingar av höstvete, råg, rågvete och höstkorn.
 • Mot ogräs i odlingar av potatis.
 • Det är viktigt att partikelfiltret och kolfiltret byts och underhålls enligt filtertillverkarens rekommendationer.

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA)

Innehavaren av produktgodkännandet har inget ansvar för eventuella skador på grödan eller uteblivna effekter vid användning av produkten enligt användningsområdet i ett UPMA-beslut.

Det är användaren av produkten som själv bär ansvaret vid användning enligt det utvidgade användningsområdet.

Användningsområde Beslut

Märkning

 • H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
 • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
 • H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
 • EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P333 +P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • P363 Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
 • P391 Samla upp spill.
 • P501 Innehållet lämnas till godkänd avfallsmottagare.
Varning
 • 3.3 Allvarlig ögonskada eller ögonirritation - Kategori 2
 • 4.1 Farligt för vattenmiljön, fara för skadliga långtidseffekter - Kategori: Kronisk 1
 • 3.4 Hudsensibilisering - Kategori 1B
 • SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Beslut i kronologisk ordning

Det beslut som visas är markerat i listan

Registreringsnummer Produktnamn Gäller från Ärendetyp(er)
5761 Roxy 800 EC Administrativ förlängning
5761 Roxy 800 EC Ändrat produktgodkännande
5761 Roxy 800 EC Ändrat produktgodkännande
5566 Roxy 800 EC Förnyat produktgodkännande
5566 Roxy 800 EC Ändrat produktgodkännande
5137 Roxy 800 EC Förnyat produktgodkännande
5137 Roxy 800 EC Ändrat produktgodkännande
5137 Roxy 800 EC Ändrat produktgodkännande
5137 Roxy 800 EC Produktgodkännande