Produktuppgifter

MossNIX Eco

Växtskyddsmedel

4876
2015-04-28
2015-09-01
Godkännande för bekämpningsmedel är tidsbegränsade och kan ändras.
Klicka här för att se samtliga beslut som rör produkten.

Utfasningsinformation

2016-02-29
2016-02-29
2017-03-01
Granulat
3
 • Mot mossa i gräsmattor.
 • Den nya märkningen ska finnas på förpackningar som sätts ut på marknaden efter den 14 juni 2015. Den nya märkningen får användas innan detta datum.

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA)

Innehavaren av produktgodkännandet har inget ansvar för eventuella skador på grödan eller uteblivna effekter vid användning av produkten enligt användningsområdet i ett UPMA-beslut.

Det är användaren av produkten som själv bär ansvaret vid användning enligt det utvidgade användningsområdet.

Användningsområde Beslut

Märkning

 • H315 Irriterar huden
 • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
 • P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.
 • P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
 • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.
 • EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
Varning
 • 3.2 Frätande eller irriterande på huden - Kategori 2
 • 3.3 Allvarlig ögonskada eller ögonirritation - Kategori 2

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt
2010-01-14
2010-01-24

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Beslut i kronologisk ordning

Det beslut som visas är markerat i listan

Registreringsnummer Produktnamn Gäller från Ärendetyp(er)
4876 MossNIX Eco Ändrat produktgodkännande
4876 MossNIX Eco Produktgodkännande