Produktuppgifter

Conserve

Växtskyddsmedel

4511
2021-05-01
2023-04-30
Godkännande för bekämpningsmedel är tidsbegränsade och kan ändras.
Klicka här för att se samtliga beslut som rör produkten.
Suspensions koncentrat (flytande koncentrat)
2 L
  • Mot insektsangrepp i odling av prydnadsväxter, tomat och gurka, i växthus.
  • Beslutet grundar sig på tidigare bedömning.

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA)

Innehavaren av produktgodkännandet har inget ansvar för eventuella skador på grödan eller uteblivna effekter vid användning av produkten enligt användningsområdet i ett UPMA-beslut.

Det är användaren av produkten som själv bär ansvaret vid användning enligt det utvidgade användningsområdet.

Användningsområde Beslut
Mot trips och minerarflugor i växthusodlingar av tomat och gurka.
Visa beslut
Mot kålfluga vid plantuppdragning av kålväxter i växthus.
Visa beslut

Märkning

  • H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
  • EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
  • EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.
  • P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.
Varning
  • 4.1 Farligt för vattenmiljön, fara för skadliga långtidseffekter - Kategori: Kronisk 1
  • SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa
Nödsituation på växtskyddsområdet. Dispensen gäller för användning mot rapsfluga på friland i yrkesmässiga odlingar av salladskål. Observera att samtliga användningsvillkor finns längre ned på denna sida, i filen under ”Beslutsdokument”.
2014-06-01
2014-09-27
Nödsituation på växtskyddsområdet. Dispensen gäller för användning mot kålfluga i yrkesmässig plantuppdragning av huvudkål (vit-, röd-, spets- och savojkål) i växthus. Observera att samtliga användningsvillkor finns längre ned på denna sida, i filen under ”Beslutsdokument”.
2014-03-14
2014-07-11
Nödsituation på växtskyddsområdet. Dispensen gäller för användning mot rapsfluga på friland i yrkesmässiga odlingar av salladskål. Observera att samtliga användningsvillkor finns längre ned på denna sida, i filen Bilaga_Villkor_Dispens under "Beslutsdokument".
2015-06-12
2015-10-08
Nödsituation på växtskyddsområdet. Dispensen gäller för användning av Conserve mot rapsfluga (Scaptomyza flava) i odlingar av salladskål på friland. Observera att samtliga användningsvillkor finns längre ner på denna sida, i filen under ”Beslutsdokument”.
2016-06-10
2016-10-07
Nödsituation på växtskyddsområdet. Dispensen gäller användning av Conserve mot flugan Drosophila suzukii i odlingar av hallon, blåbär, björnbär samt vita och röda vinbär. Observera att samtliga användningsvillkor finns längre ned på denna sida, i filen Bilaga_Villkor_Dispens under "Beslutsdokument".
2016-07-11
2016-10-09
Mot flugan Drosophila suzukii i odlingar av plommon
2016-08-10
2016-10-29
Mot flugan Drosophila suzukii i odlingar av plommon. Dispensen gäller från och med den 10 augusti 2016 till och med den 30 oktober 2016.
2016-08-10
2016-10-29
Mot rapsfluga (Scaptomyza flava) i odlingar av salladskål på friland
2017-06-01
2017-09-27
Mot flugan Drosophila suzukii i odlingar av hallon, blåbär, björnbär samt vita och röda vinbär.
2017-06-19
2017-10-15
Nödsituation på växtskyddsområdet Dispensen gäller för produkten Conserve, mot rapsfluga (Scaptomyza flava) i odlingar av salladskål på friland Observera att samtliga användningsvillkor finns i villkorsbilagan till beslutet
2018-06-01
2018-09-27

Beslut i kronologisk ordning

Det beslut som visas är markerat i listan

Registreringsnummer Produktnamn Gäller från Ärendetyp(er)
4511 Conserve Förnyat produktgodkännande
4511 Conserve Förnyat produktgodkännande
4511 Conserve Ändrat produktgodkännande
4511 Conserve Ändrat produktgodkännande
4511 Conserve Förnyat produktgodkännande
4511 Conserve Ändrat produktgodkännande
4511 Conserve Förnyat produktgodkännande
4511 Conserve Förnyat produktgodkännande
4511 Conserve Ändrat produktgodkännande
4511 Conserve Förnyat produktgodkännande
4511 Conserve Förnyat produktgodkännande
4511 Conserve Förnyat produktgodkännande
4511 Conserve Produktgodkännande