Produktuppgifter

Atlantis OD

Växtskyddsmedel

5641
2020-11-01
2033-03-31
Godkännande för bekämpningsmedel är tidsbegränsade och kan ändras.
Klicka här för att se samtliga beslut som rör produkten.
Oljedispersion
2 L
 • Mot ogräs i odlingar av höstvete, höstrågvete och höstråg.

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA)

Innehavaren av produktgodkännandet har inget ansvar för eventuella skador på grödan eller uteblivna effekter vid användning av produkten enligt användningsområdet i ett UPMA-beslut.

Det är användaren av produkten som själv bär ansvaret vid användning enligt det utvidgade användningsområdet.

Användningsområde Beslut

Märkning

 • H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
 • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
 • H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
 • 48,3 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut inhalationstoxicitet
 • EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
 • P261 Undvik att inandas sprej.
 • P280 Använd skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd/ansiktsskydd
 • P333 +P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • P391 Samla upp spill.
 • P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.
 • SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag. Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.
Varning
 • 3.3 Allvarlig ögonskada eller ögonirritation - Kategori 2
 • 4.1 Farligt för vattenmiljön, fara för skadliga långtidseffekter - Kategori: Kronisk 1
 • 3.4 Hudsensibilisering - Kategori 1

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Beslut i kronologisk ordning

Det beslut som visas är markerat i listan

Registreringsnummer Produktnamn Gäller från Ärendetyp(er)
5641 Atlantis OD Förnyat produktgodkännande
4838 Atlantis OD Förnyat produktgodkännande
4838 Atlantis OD Förnyat produktgodkännande
4838 Atlantis OD Ändrat produktgodkännande
4838 Atlantis OD Ändrat produktgodkännande
4838 Atlantis OD Förnyat produktgodkännande
4838 Atlantis OD Produktgodkännande