Kemikalieinspektionens logotyp
column.gif (842 bytes)

Teknisk beskrivning av ämnet


tillbaka

In English

 

2-2(Hydroxietoxi)-etanol 

 

 
CAS-nr 111-46-6
Synonymer Dietylenglykol,        Diethylene glycol,
2,2´-Oxibisetanol, DEG
Fysikaliska data
Smältpunkt: -6,5°C
Kokpunkt: 246°C
Ångtryck: 0,016 kPa
Vattenlöslighet:  fullständigt blandbar

 

2-(2-Hydroxietoxi)-etanol (dietylenglykol) liknar på många sätt etylenglykol, men innehåller en etergrupp. Det är en färglös och luktlös vätska. Den är hygroskopisk, vilket betyder att den har förmåga att uppta och avge vattenånga. Liksom andra alkoholer sänker den fryspunkten i blandning med vatten. Ämnet erhålls som biprodukt vid framställning av 1,2-etandiol genom hydrolys av etenoxid.  

År 2000 uppskattades tillverkningskapaciteten i USA till drygt 379 000 ton. Störst kommersiell användning har ämnet för tillverkning av polyuretan och omättad polyesterharts. Det används även för att tillverka trietylenglykol, tetraetylenglykol och morfolin. Ämnet kan användas som lösningsmedel och i antifrysblandningar.

2-(2-Hydroxietoxi)-etanol tillverkas inte i Sverige men används i kemiska produkter som ytaktiva medel, hydraulvätskor och transmissionsmedel, färger och lim.

 

sidtopp


Kontaktperson: Margareta Östman,  08-519 411 62
Kemikalieinspektionen Box 2, 172 13 SUNDBYBERG, kemi@kemi.se
08-519 411 00* fax 08-735 7698